ДГ "Надежда"
Детска градина в град Сливен

Нормативни документи

Прикачени документи

ПРОГРАМНА-СИСТЕМА
правилник-за-дейността
правилник-за-вътр.-тр-ред
Годишен план-22
ВПРЗ - 15.09.2022
ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД
План за превенцията тормоза и насилието ДГ "Надежда"
Стратегия за развитие на ДГ "Надежда" за периода 2021-2022г.
Програма за предоставяне на ранни възможности на деца от уязвими групи 2021-2022г.
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование на ДГ 'Надежда"
Програма за приобщаващо образование и осигуряване на подкрепата за личностното развитие на децата в ДГ 'Надежда"
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
План за действое и финансира по изпълнение на Стратегията за развитие на ДГ "Надежда" за периода 2021-2022г.
Правилник за обучение и действиея в условията на извънредната епидемична обстановка в ДГ "Надежда"
Етичен кодекс
Правила за досъп в сградата на ДГ "Надежда" и дворното пространство
Дневен режим 2021-2022г.
Етичен кодекс
Организация на учебния ден
Правилник за дейността
Програма за превенция на ранното напускане
Програма за предоставяне на равни възможности на деца от уязвими групи
Стратегия за развитие на ДГ
Програма за работа на ДГ в условия на COVID 19
ВПРЗ
Правилник за вътрешния трудов ред
Програма за превенция на тормозаплан агресия и насилието