ДГ "Надежда"
Детска градина в град Сливен

Мисия и визия

МИСИЯ

Образователната институция осигурява равен достъп и качествено образование за всички деца и организира среда за провеждане на творчески, спокоен и качествен образователен процес. Формиране на личности със социално поведение в съответствие с потребности. Стимулиране развитието на децата и пълноценната им подготовка за училище, съобразно държавната политика за предучилищно образование, чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи.

ВИЗИЯ

ВИЗИЯ – Място уютно, спокойно и сигурно, в което децата да бъдат обградени с много обич, топлина и разбиране, постигнато със зачитане на детските интереси, възрастовите и личните потребности, стимулиране на творческия потенциал и индивидуалното развитие на всяко дете.