ДГ "Надежда"
Детска градина в град Сливен

Обществен съвет

Обществения съвет към ДГ „Надежда“се сформира съгл.Чл. 265 от ЗПУО, и цели създаване на условия за активна и демократично функционираща общност към образователната институция. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина  и за граждански контрол на управлението й.  Той се състои от пет редовни члена, от които е избран председател, избрани са и резервни членове.  Четирима от редовните членове и трима от резервните  са родители на деца и двама един редовен и един резервен/ са представители на финансиращия орган , определени от кмета на община Сливен.

Председател: Ина Николова- представител на финансиращия орган

Членове: Снежана Николова

Мария Симеонова- родител

Магда Михайлова- родител

Резервни членове: Стоян Огнянов- родител

Султанка Памукова- родител

Калинка Пенева- родител

Соня Ношкова- представител на финансиращ орган