ДГ "Надежда"
Детска градина в град Сливен

Правила за родителите

  • Родителите са първи помощници на учителите в осигуряване на условията за развитие и възпитание на децата в детското заведение;
  • Родителите дължат почит и уважение на учителите
  • Родителите полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на Семейния кодекс.
  • Родителите оказват активно съдействие за нормално протичане на възпитателно-образователната работа в детската градина;
  • Родителите са длъжни да посещават родитело-учителските срещи;
  • Родителите са длъжни активно да участват при избора на обществен съвет, родителски комитет и училищно настоятелство;
  • Родителите правят предложения пред родителския комитет и училищното настоятелство за подобряване на възпитателно-образователната работа и взаимодействието с обществени и други неправителствени организации;
  • Родителите оказват помощ и съдействие за хигиенизиране и подобряване на материално-техническата база.