ДГ "Надежда"
Детска градина в град Сливен

Проекти

В ДГ "Надежда" работим по различни проекти, насочени към  прилагане  на ефективни иновативни технологии и форми на взаимодействие , с цел ефективно образование,  усвояване на книжовния български език, овладяване на социални, емоционални, речеви умения, оптимизиране на броя на назначения щатен персонал, повишаване на професионалните компетентности, развиване на сътрудничеството между семейството и детската градина, обогатяване и осъвременяване на средата и материално- техническата база.

"Интеркултурно образование" по НП "Хубаво е в детската градина"- През 2022/2023 уч. г. по одобрено проектно предложение, прилагаме иновативна програмна система, целяща ефективното изпълнение на целите на интеркултурното бразование. Чрез формите и средствата на изкуствата и спорта, децата от четвърта група осъзнават многообразието на хората, запознават се и пресъздават традиции и обичаи от празници на различни етноси и народи, проявяват толерантност към многообразието и различието.

2022/2023 уч.г. https://dg-nadejda-sliven.com/uploads/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.docx

 "Площадки за обучението по БДП" по НП 2022/2023 уч.г.- Изграждане на външна  и вътрешна площадка по БДП и осигуряване на материали и пособия за ефективен обучителен процес по БДП.

 Активно приобщаване в системата на предучилищното образование-От стартирането на проекта ДГ "Надежда"  работи по дейност 1- сформирани са групи за допълнително обучение по български език, в които са включени деца, с майчин език, различен от българския, затрудняващи се при самостоятелно изпълнение на речеви и езикови задачи, неуверени в общуването на български език. Участие в изготвяне на специализирана методика за допълнително обучение по български език. По дейност 2 е назначен непедагогически персонал- помощник възпитател и образователен медиатор. По дейност 4 и дейност 5 са организирани обучения на родители и др. заинтересовани страни. Проведени са мотивационни кампании, свързани с разясняване на ползите от детската градина и преодляване на дискриминационни прояви. Публикувана добра практика от ДГ "Надежда" в сборник "Добри практики на взаимодействие "детска градина- семейство" с участието на непедагогическия персонал". 

2022/2023уч. г- https://dg-nadejda-sliven.com/uploads/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%202022%2023.docx

2021/2022 уч.г.  https://dg-nadejda-sliven.com/uploads/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-2021.docx

 "Училище за толерантност и равнопоставеност на етносите" от 2021г. - Участия в обучения и практики, свързани с повишаване на професионалните умения и компетентности на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда.

"Европейска гаранция за детето" 2020- 2022г. - Повишаване на педагогическите компетентноси на учителите за работа с деца със специални образователни потребности, организиране на подкрепяща среда в занималните, участия в супервизии, обучения и обмен на добри практики. Назначен специалист- логопед.

https://dg-nadejda-sliven.com/uploads/%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%95%D0%A4-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.docx

"Обичам природата и аз участвам" 2021г. - Усвояване на знания за природата и нейните обитатели, озеленяване на двора, оформяне на зелен, природен кът в детската градина.

https://dg-nadejda-sliven.com/uploads/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0.docx

"Утринни усмивки" по НП "Успяваме заедно" 2021/2022 уч.г. - Организиране на инициативи и подкрепяща среда за по- лесното и безболезнено адаптиране на новопостъпилите деца.

https://dg-nadejda-sliven.com/uploads/%D1%81%D0%B0%D0%B8%D1%82-%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5.docx

"Слънчеви дечица" по НП "Успяваме заедно" 2020/2021 уч.г.- Органзиране на инициативи и подкрепяща среда за по- лесното и безболезнено адаптиране на новопостъпилите деца.

 

Прикачени документи

Проект "Утре започва от днес"